Samarbejdsaftale mellem
Flemming Ralph Hyveled
og Solrød Golfklub


Vedtægter for Solrød Golfklub

§ 1

Solrød Golfklub har hjemsted i Solrød Kommune og blev stiftet den 23. maj 1996.

Klubbens formål er at forestå golfaktiviteterne på Solrød golfbane, beliggende på dele af matr. Nr. 8F og Nr. 9A Karlstrup by, Karlstrup, i overensstemmelse med aftale indgået mellem baneejer og Solrød Golfklub.

Klubben er åben for alle og organiserer idrætslige aktiviteter, der ved et forpligtigende fællesskab vil styrke folkeoplysningen, og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Dette skal ske således, at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§ 2

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

Et udtrådt medlem af Solrød Golfklub, kan efter en udtrædelse tidligst blive medlem af klubben igen efter en karensperiode på 3 år. Bestyrelsen kan dog give dispensation efter særlig aftale med baneejeren.

§ 3

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og reguleres med udviklingen i forbrugerprisindekset for januar 2006 = 110,4 – jævnfør aftalen med baneejeren.

Klubben har følgende medlemskategorier:

  1. Juniorer under 18 år
  2. Ungseniorer (18-24 år)
  3. Seniorer
  4. Hverdagsmedlemmer
  5. Passive medlemmer
  6. Langdistancemedlemskab. Det kræves, at man bor mere end 50 km fra klubben og har et fuldt gyldigt medlemskab i en anden DGU-klub.

 

Med virkning fra 1. april 2015 genindføres medlemskategorien hverdagsmedlemmer.

Ved overgang fra en medlemskategori til en anden, betales den på dette tidspunkt gældende forskel i indskud for de relevante medlemskategorier.

Passivt medlemskab kan alene opnås ved særskilt ansøgning til, og bevilling fra bestyrelsen. Det er en forudsætning for en sådan bevilling, at der er tale om et eksisterende medlem fra en af de andre medlemskategorier. Der betales således ikke særskilt indskud, da et en gang for en anden medlemskategori betalt indskud bevares, også når medlemmet eventuelt igen overgår til aktivt medlemskab (en af de øvrige medlemskategorier).

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

Første års kontingent skal betales samtidig med indmeldelse.

Medlemskabet løber fra 1. april til 31. marts.

Årskontingentet forfalder forud til betaling den 1. april. Er kontingentet efter påkrav ikke betalt senest d. 30. april, ekskluderes det pågældende medlem.

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

Generalforsamlingen har givet Bestyrelsen mandat til at genindføre indskudspligten, såfremt der måtte opstå behov eller krav herom.

Genoptagelse af et ekskluderet medlem kan først ske, når hele restancen er betalt.

Medlemskab er bindende for et år ad gangen, og udmeldelse kan kun ske skriftligt til en 1. april.

§ 4

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes i Solrød Kommune hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettiget er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer i restance har ikke stemmeret.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med ens stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 40 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på samme måde som til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

Valg af dirigent.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud.

Forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af bestyrelsessuppleanter.

Valg af registreret revisor eller statsautoriseret revisor, som skal godkendes af baneejeren.

Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 6

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 1 medlem det første år og derefter 2 medlemmer det andet år og 2 medlemmer det tredje år og så fremdeles.

Til bestyrelsen vælges hvert år en 1. suppleant og en 2. suppleant, som i tilfælde af vakance indtræder i bestyrelsen indtil næste generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter er alle stemmeberettigede medlemmer.

§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver 2 på hinanden følgende møder uden særlig grund, kan han suspenderes, og den valgte suppleant indtræder i hans sted.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen skal føre en protokol over det på de enkelte bestyrelsesmøder passerede.

§ 8

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 9

Bestyrelsen nedsætter de udvalg og komiteer, der efter bestyrelsens opfattelse og DGU’s anbefalinger er behov for. Bestyrelsen skal godkende udvalgets/komiteens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter opgaver og kompetence og giver retningslinjer forarbejdet.

§ 10

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab udsendes i skriftlig eller elektronisk form til samtlige medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 11

For golfspillet i klubben gælder de af R&A Rules Limited fastsatte regler samt de af bestyrelsen og med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelse af medlemmers handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions til enhver tid gældende bestemmelser. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet medlemmet dog kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

Bestyrelsens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§ 12

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af de 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af de 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 13

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 12, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsning, herunder afvikling af klubbens formueforhold.

Formuen skal dog tilfalde en eller flere af idrætsforeningerne i Solrød Kommune efter Generalforsamlingens valg.

Senest ændret på:

Generalforsamlingen d. 22.5.2001, § 3

Generalforsamlingen d. 30.5.2002, § 1, stk. 2, samt § 13, stk. 2.

Generalforsamlingen d. 26.5.2005, § 3, Indskud samt kontingenter

Generalforsamlingen d. 18.5.2006, §1, §3, §4, §5, §6, §9, §10, samt §11

Generalforsamlingen d. 12.3.2008, § 3, Indskud samt kontingenter

Generalforsamlingen d. 12.3.2009, § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 10, samt § 13

Generalforsamlingen d. 11.3.2010, § 3

Generalforsamlingen d. 14.3.2013, § 3

Generalforsamlingen d. 12.3.2015, § 3

Generalforsamling d. 30. juni 2021 § 3

Bestyrelsen, 30. juni 2021

Formand: Pia Hansen

Næstformand: Susanne Jonsson

Bestyrelsesmedlem: Johnny Petersen

Bestyrelsesmedlem: Helen Ingberg Henriksen

Bestyrelsesmedlem: Jan Vodstrup Nielsen

Suppleanter:

  1. Vagn Søndergaard
  2. Peter Bak